Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Kjøpsbetingelser

1 Hva vilkårene gjelder
Vilkårene gjelder for kjøp av varer levert av Mezonic AS. Forretningsvilkårene får anvendelse så langt disse passer. Ved eventuell motstrid vil nærværende vilkår gå foran de alminnelige forretningsvilkårene

2 Parter
Partene i avtalen er den part som er registrert som kjøper av varen (Firma/ m. Kontakt person) samt den part som er leverandør/ selger av varen; Mezonic AS (NO org.nr. 979 821 131).

3 Skriftlighet
Det i disse vilkårene det stilles krav til skriftlighet fra kjøper/ Mezonic, krav oppfylles ved bruk av e-post, brev, telefaks eller lignende.

4 Bestillings- og avtaleprosess
Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Mezonic. Kjøper vil motta ordrebekreftelse fra Mezonic. Avvik mellom kjøpers bestilling og bekreftelse av ordre fra Mezonic anses som et nytt tilbud fra Mezonic. Kjøper kan akseptere eller takke nei til nytt / avvik i tilbud fra Mezonic.

5 Forbehold om skrive-/trykkfeil og om varen er utsolgt
Mezonic tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme. Noe som kan innebære at Mezonic ikke kan levere iht. informasjon gitt i vår korrespondanse, vår markedsføring eller på annen måte. Verken Mezonic eller kunden er bundet av avtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkfeil. Mezonic forbeholder seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller deler av denne dersom varen er utsolgt. Om varen er utsolgt vil kjøper få melding om dette m. informasjon/ tilbud om erstatningsvare. Kunden kan velge enten å akseptere Mezonic sitt nye tilbud med de endringer som er nærmere angitt i forhold til kundens opprinnelige bestilling eller å kansellere bestillingen.

6 Priser
Alle priser er eks. merverdiavgift og inkl. miljøgebyr. Totalkostnad inkl. mva. for bestilling vil fremkomme av bestillings bekreftelse fra Mezonic. 
Betaling skjer iht. avtale mellom Mezonic og kjøper. Hvis ikke annet er avtalt vil frakt og ev. gebyr komme i tillegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter varsel, bli sendt til inkasso.

8 Levering
Mezonic leverer varen iht. bestillings bekreftelse. Med forretnings-/ faktura adresse menes den adresse som er registrert i Brønnøysundregistrene. Mezonic er eier av varen inntil den overtas av kunden. Varen anses overtatt av kunden når kunden har fått varen i sin besittelse. Varene blir sendt samlet når disse er tilgjengelig på lager.

9 Undersøkelse av varen
Når kjøper har mottatt varen skal kjøper snarest undersøke om varen er i samsvar med bestillings bekreftelsen. Ved mangler eller feil skal kjøper kontakte Mezonic snarest på oppgitt tlf./ mail.

10 Utsolgt
Er en vare utsolgt skal Mezonic informere kjøper. Kjøper vil også motta informasjon om ny leveransedato.

11 Reklamasjon
11 a) Forsinkelse fra Mezonic 
Om kjøper ikke mottar varen eller levering er forsinket i henhold til avtale mellom Mezonic og kjøper og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side, kan kjøper kreve oppfyllelse eller heve avtalen. Det vises til forbrukerkjøpslovens kapittel 5. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil kjøper motta informasjon snarest etter at Mezonic har blitt kjent med årsak til forsinkelsen.

11 b) Feil og mangel ved varen
Eventuelle feil og mangler ved produktet skal meldes til Mezonic snarest etter at kjøper har oppdaget feil. Melding skal gis skriftlig. Dersom produktene har en feil eller mangel har Mezonic rett til å søke å utbedre feil. Om slik retting ikke er mulig kan kjøper kreve omlevering, prisavslag eller heving av avtalen. Kjøper vil motta en skriftlig bekreftelse på sin reklamasjon. 
 

11 c) Mislighold fra kjøper
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Mezonic side, kan Mezonic etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Mezonic kan også kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

12 Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerett lovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Mezonic innen 14 dg etter varslet retur. Mezonic tilbakebetaler kjøpesum til kjøperen iht. avtale; 14 dager fra tidspunktet Mezonic mottatt/ kontrollert varen i retur.

Ved angrerett må kjøper betale kostnadene for retur. Kjøper kan undersøke produktet før angrerett benyttes. Varen må leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Varene returneres i original emballasje.

13 Salgspant
Mezonic har salgspant i den leverte varen inntil kjøpesummen, inkl. renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14 Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet. Tvisten skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting.