Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

UN-sertifisering, eller FN-sertifisering, er et sertifikat som en beholder må ha for å kunne benyttes til å frakte farlig materiale på vei, tog, fly eller båt. Sertifikatet er utstedt av NET i Norge som står for Norsk Emballasjetesting AS. Grunnen til at beholderne må være UN-sertifisert er for å forhindre skade på mennesker eller dyr, ved å forsikre seg om at beholderne har en viss kvalitet. UN-sertifiseringer er delt inn i flytende og fast farlig materiale, og deretter er beholderne sertifisert i forhold til vekt eller volum med farlig materiale som de kan trygt romme. I tillegg blir UN-sertifiseringen delt inn i høyden beholderne er godkjent å falle fra.

Det er bedriftens eget ansvar å sikre at farlig avfallsbeholderne bedriften bruker er tilstrekkelig godkjent for materialet eller avfallet den rommer.

Tips 1: Hvilken klassifisering av farlig materiale er ditt produkt/avfall?

Ettersom det er mange klassifikasjoner å ta hensyn til når man velger beholder for farlig materiale, er det viktig at man setter seg godt inn i hvilken beholder man trenger til sitt materiale.

Farlig materiale er delt inn i 9 kategorier. Eksplosiver, gass, brannfarlig væske, brannfarlig fast materiale, oksidasjonsmiddel, giftige- og smittsomme stoffer, radioaktive materialer, etsende midler og diverse. Det er viktig å utrede om materialet beholderen er laget av kan reagere med det farlige materialet.

Beholderne er delt inn i tre forpakningsgrupper: Forpakningsgruppe én er størst grad av farlig materiale (markert X), forpakningsgruppe to har moderat fare (markert Y), og gruppe tre har lavest farenivå (markert Z). Hvilken forpakningsgruppe bedriften trenger er avhengig av hvilket materiale som skal blir fraktet.

Tips 2: Hvordan skal det farlige materialet transporteres?

Det kreves forskjellig sertifisering for flytransport, togtransport, båttransport og lastebiltransport. Man trenger ikke UN-sertifisert beholder hvis man ikke skal frakte materialet noe sted. I det internasjonale sertifikatet til beholderen står det hvilke transportmetoder beholderen er godkjent for. Under er et utdrag fra et norsk utstedt UN-sertifikat til en flytende farlig avfallsbeholder.

«NET issues the certification on described product according to delegated authority from Norwegian Directorate for Civil Protection and Emergency Planning (DSB): Legal regulations for Transportation of Dangerous Goods on road and railway – 06/6950-7/BJRU. NET issues the certification on described product according to delegated authority from Norwegian Maritime Directorate (Sjøfartsdirektoratet) – 200705977-4/5367.1. NET issues the certification on described product according to an agreement between Norwegian Civil Aviation Authority (Luftfartstilsynet) – 01.03.18 – 18/00114-8.»

Bedriften må utrede hvordan den skal transportere materialet, og deretter kjøpe beholdere basert på dette. Sertifiseringstestingen som utføres dekker ofte flere typer transport.

Tips 3: Hvordan tolke de spesifikke UN-Sertifiseringene til produkter

En UN-Sertifisering skal se ut som dette: 1H2/Y400/S/18/N

De første tre sifrene indikerer hva slags type beholder det er, hva den er laget av og lokkalternativer for fat. Beholderen over er dermed et fat laget av plast som har en åpning på samme diameter som beholderen, også kalt open-head drum.

Her kan du se hva de 3 første ikonene i UN-sertifiseringen står for.

Den neste bokstaven indikerer hvilken forpakningsgruppe beholderen tilhører: X, Y eller Z, som er forklart i tips nr. 1. Det neste tallet er enten målet for antall liter, eller antall kilo av det farlige materialet som beholderen kan romme.

Det neste feltet er et tall hvis beholderen er ment for flytende materiale, og indikerer da hvilket trykk (kPa) som beholderen tåler. I fastmateriale er det en «S» her som står for «solid» altså fast materiale. UN koden over forteller oss her at den kan romme 400kg med svært farlig materiale.

Så er året beholderen ble produsert, som er spesielt viktig ettersom sertifiseringen varer i 5 år. Deretter, initialene for landet som beholderen er produsert i, og så produsentens DOT registreringsnummer. Vi kan da se at UN-koden over indikerer at beholderen er for fast materiale, var produsert i 2018, i Norge. Beholderen i dette eksempelet er av typen CC beholder fra Mezonic AS.

Tips 4: Hvilket land skal du frakte farlig materiale til/fra?

I teorien er det forskjellige krav og standarder fra land til land, men generelt har Nord-Amerika og Nord-Europa samme standard. Hvis bedriften din skal motta farlig materiale fra et annet land enn det som går under Nord-Amerika og Nord-Europa er det anbefalt at man setter seg inn i avsenderlandets regler og standarder for beholdere av farlig avfall. I Norge er det «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 11. Farlig avfall» som regulerer blant annet transport, oppbevaring, håndtering osv. av farlig materiale.

Dermed er det viktig at bedrifter setter seg inn i hvor materialet skal sendes, sånn at all dokumentasjon er på plass ved ankomst i mottakerland.

Tips 5: UN-Sertifiseringen varer i 5 år om gangen

Beholderne er sertifiserte for 5 år om gangen, mot at ingen endringer har blitt gjort på beholderen, eller beholderen har blitt skadet. Utdrag fra et NET utstedt UN-sertifikat for fast farlig avfallsbeholder.

The certificate is valid for a maximum of five years, provided no modifications have been made to the packaging design, materials, dimensions, closure system or manner of construction.”

Beholdere kan blir re-sertifisert for ytterligere 5 år etter at det gamle sertifikatet har utgått hvis beholderne fortsatt er i god stand. Beholderne kan dermed brukes i flere år ved god behandling, noe som kan redusere kostnadene til en bedrift.

CC beholderen til Mezonic AS er en av verdens høyest UN-sertifiserte plastbeholdere.

1H2/Y400/S/18/N

Beholderne er laget av rå-materialet Hostalen ACP 5331H. Stoffet er stabilt

og er godkjent for å frakte nesten all type farlig materiale. Videre er CC beholdere godkjent for alle fire transportmuligheter nevnt i tips 2. Via NET UN-sertifiseringen er CC beholdere godkjent for å fraktes til alle land i Europa og Nord-Amerika.

Ta kontakt hvis du ønsker å høre mer om CC beholdere, og hva de kan gjøre for din bedrift.

About the author

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.